REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU PolecanyLekarz.com.pl
§ 1. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin korzystania z Portalu PolecanyLekarz.com.pl określa warunki korzystania z Serwisu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Operatora oraz zasady postępowania reklamacyjnego, dalej zwany „Regulaminem”.
 2. Podmiotem świadczącym Usługę jest Operator.

§ 2. Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 2. Operator – Central Business Network z siedzibą: ul. Obornicka 309, 60-689 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców nr: 78963/2011.
 3. Baza Danych – oznacza zbiór danych zgromadzonych według określonej systematyki i metody, dostępnych indywidualnie, również za pomocą środków elektronicznych, zawierający aktualne dane kancelarii prawnych (wpisanych odpowiednio na listę adwokatów lub radców prawnych prowadzoną przez właściwe organy samorządu zawodowego adwokatów i radców prawnych), pod nazw. PolecanyLekarz.com.pl, do którego prawa wyłączne przysługują Operatorowi.
 4. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez Operatora, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów wyszukiwania oraz z usług dodatkowych, dostępna pod adresem internetowym www.PolecanyLekarz.com.pl lub innym wskazanym przez Operatora.
 5. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 6. Wyszukiwarka – oznacza narzędzie do zarządzania danymi umożliwiające Użytkownikowi wyszukiwanie i zestawienie danych zawartych w Bazie Danych, integralnie związanych z Bazą Danych, do której prawa przysługują Operatorowi.
 7. Usługi informacyjne – udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL).
 8. Usługi wyszukiwawcze – usługi pozwalające Użytkownikom na zdalne korzystanie z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach; Usługi wyszukiwawcze stanowią część Usług informacyjnych.

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Regulacje zawarte w Regulaminie służą w szczególności zapewnieniu prywatności Użytkowników, ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych.
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej, Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi. Informacje zawarte w logach systemowych, wykorzystywane są przez Operatora wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych niezbędnych dla funkcjonowania Serwisu.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom przysługuje wyłącznie prawo korzystania, na warunkach określonych w Regulaminie lub regulaminach szczegółowych, z treści udostępnionych w ramach Serwisu przez Operatora bez prawa do jakiejkolwiek ingerencji, modyfikacji lub zmiany takich treści.
 4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.
 5. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych w ramach udostępnionych serwisów (jeśli regulaminy takie zostały wprowadzone, a informacja o ich przedstawieniu została przesłana Użytkownikowi).

§ 4. Warunki techniczne świadczenia usług

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z obsługą plików typu cookie.
 2. Usługi Serwisu są świadczone poprzez sieć Internet i podlegają wszelkim ograniczeniom związanym z wykorzystywaniem tej sieci.
 3. Operator nie zapewnia pełnej poprawności działania Usługi we wszystkich dostępnych odmianach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych. Korzystanie z Usługi wymaga spełnienia co najmniej następujących wymagań technicznych: System operacyjny z przeglądarką internetową wspierającą następujące technologie: HTML5, JavaScript.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się przez Użytkownika do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione z powodu przerwy w dostępie Użytkownika do Serwisu, w szczególności spowodowanej: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców Internetu, awariami sprzętu lub oprogramowania dostawców oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu.
 6. Treści zawarte w Serwisie nie mogą być powielane i rozpowszechniane w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Operatora.

§ 5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie Usług Informacyjnych zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna portalu (www.PolecanyLekarz.com.pl) poprzez wpisanie przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranej przez niego stron WWW zawierającej treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystanie przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu. Rozwiązanie umowy następuje w momencie wyjścia ze strony Serwisu.
 2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w § 3 pkt 4 powyżej, dostępnych na stronach umożliwiających korzystanie z tych usług.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu można zgłaszać w formie elektronicznej na adres: biuro@e-cbn.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a także opis ewentualnych żądań.
 2. Reklamacje winny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Operatora.
 4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Operatora.
 5. Decyzja Operatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą uczestnicy w celu uzyskania dostępu do Serwisu lub korzystania z usług informatycznych. Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do odpowiedniego operatora i bądź rozpatrywane na zasadach przewidzianych przez danego operatora we właściwych regulaminach oraz przepisach prawa

§ 7. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

 1. Operator zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami znajdującymi zastosowanie do Serwisu w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 3. Operator nie udziela gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Operator ma w szczególności prawo zawiesić działalność Serwisu, zmienić jego treść oraz układ.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści ani za działanie serwisów dostarczanych przez kontrahentów Operatora, w szczególności za ochronę danych osobowych, prywatności oraz standardy bezpieczeństwa oferowane w ramach takich serwisów. Roszczenia w tym zakresie kierowane mogą być tylko do kontrahentów Operatora dostarczających dany serwis/treści.
 6. W najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Operator wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Serwisu za szkody poniesione przez Użytkowników oraz utracone przez nich korzyści.
 7. W najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez prawo Operator wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Serwisu, zgodnie z art. 12, 13 oraz 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu przez Użytkowników treści, w jakiejkolwiek formie, o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub regulaminów szczegółowych udostępnionych Użytkownikowi oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8. Ochrona prywatności

 1. Operator uruchamia Serwis oparty na założeniu możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.
 2. Operator zastrzega jednak, że dostęp do określonych treści/serwisów w ramach Serwisu może być uzależniony od podania określonych informacji, które mogą, ale nie muszą stanowić danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownik w każdej chwili ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu wymagającego podania dodatkowych danych.
 3. W przypadku zaistnienia konieczności uzyskania od Użytkownika danych, które stanowić będą dane osobowe w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 8 pkt 2 powyżej, w szczególności dla dokonania rozliczeń z tytułu przeprowadzonych transakcji, Użytkownik wraz z formularzem odnoszącym się do tej kategorii danych lub w formie regulaminu uzyska informację na temat sposobu i celu przetwarzania danych, administratora oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.
 4. W przypadku danych przekazanych przez Użytkownika niebędących danymi osobowymi, Operator dołoży najwyższej staranności, aby dane takie były gromadzone i przetwarzane z poszanowaniem prywatności Użytkowników. Operator będzie wykorzystywać takie dane wyłącznie w celach administracyjnych, statystycznych oraz w celu lepszego dostosowania świadczonych usług do potrzeb Użytkowników.
 5. Baza danych dostępna w Serwisie stanowi informacje jawne udostępniane przez CEIDG, do których zgodnie z art. 39b ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), z wyjątkiem przepisów art. 14-19a i art. 21-22a oraz rozdziału 5 tej ustawy.

§ 9. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują Operatorowi. Użytkownicy mają dostęp do danych zgromadzonych w Bazie Danych poprzez Wyszukiwarkę oraz świadczone w ramach Serwisu Usługi wyszukiwawcze. Dane uzyskane w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia do innej bazy danych, do innego publicznego komercyjnego rozpowszechniania ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, opracowania Bazy Danych oraz inne związane z nią czynności konieczne do świadczenia Usług wyszukiwawczych mogą być dokonywane wyłącznie przez Operatora lub podmioty działające na jego zlecenie.
 2. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 3. Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych w nim treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji:
  • zapis treści magnetyczny lub technikę cyfrową,
  • wyświetlenie treści na ekranie monitora.
 4. Wszelkie inne formy wykorzystania udostępnionych treści, bez uprzedniej, pisemnej zgody uprawnionego podmiotu, są zabronione. W szczególności kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Operatora lub innego uprawnionego podmiotu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.

§ 10. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie i stanowi integralną część umowy o świadczenie Usługi.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Serwisie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez Użytkownika. Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Operatora na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu. Operator utrzyma tę informację na stronie głównej Serwisu przez okres co najmniej 14 dni.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego.
strona główna
dodaj specjalistę
zaloguj się
regulamin portalu
kontakt
Specjalizacje
Alergologia, Pulmonologia
Chirurgia
Chirurgia plastyczna
Chirurgia naczyniowa
Centrum medyczne
Dermatologia
Diagnostyka
Dietetyka
Medycyna estetyczna
Ginekologia
Położnictwo
Leczenie niepłodności
Kardiologia
Krioterapia
Laryngologia
Leczenie otyłości
Medycyna pracy
Neurologia
Okulistyka
Ortopedia
Onkologia
Pediatria
Psychologia
Psychoterapia
Psychiatria
Rehabilitacja
Rezonans magnetyczny
Stomatologia
Terapia bólu
Urologia
Interna
Wenerologia
Optyka
Protetyka
Endokrynologia
Gastrologia
Pulmonologia
Wizyty domowe
Traumatologia
Neurochirurgia
Medycyna rodzinna
Choroby wewnętrzne
Medycyna sportowa
Ortodoncja
Reumatologia
Nefrologia
Weterynaria
Neonatologia
Anestezjologia
Diabetologia
Medycyna nuklearna
Androlog
Hematolog
Akupunktura
Otolaryngolog
Proktolog
Hepatolog
Choroby zakaźne
Protetyka słuchu
Medycyna naturalna
Fizjoterapia
Ostopatia
Internista
Stomatologia zachowawcza
Chirurgia stomatologiczna
Spa
USG
Rentgen stomatologiczny
Technika dentystyczna
Neurologia dziecięca
Bioenergo-Psychoterapeuta
Gabinety masażu
Suplementy diety
Stomatologia estetyczna
Logopeda
Seksuolog
Plantologia
Laboratorium